Rekisteri- ja tietosuojaseloste

KoukussaDesign henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 27.1.2019


1. Rekisterinpitäjä

Yritys: KoukussaDesign
Sähköpostiosoite: info@koukussadesign.fi


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Marika Fasth Jyrkkälänkatu 2, 20210 Turku
 info@koukussadesign.fi


3. Rekisterin nimi

KoukussaDesign asiakasrekisteri


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
- henkilön suostumus
- sopimus tai asiakassuhde, jossa rekisteröity on osapuolena
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, tuotteiden postitus, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.


5. Rekisteröidyt

Asiakkaat
Verkkosivuston käyttäjät

6. Rekisteriin tallennettavat tiedot

- henkilön nimi
- yritys/organisaatio
- yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
- tiedot tilatuista tuotteista ja niiden muutoksista
- laskutustiedot
- muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin liittyvät tiedot.
Kerätty tieto säilytetään vain sen ajan, kun se on toiminnan kannalta merkityksellistä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. Tilauksesta, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, tapahtumista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja- asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).